51

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary napisał/a:

Pojawia się tylko raz podczas zalogowania się przez ssh do routera (w sensie wołane z automatu). Jak uruchamiam z palca to jest już normalnie. Gdzieś spacje wchodzą...

Zrobiłem wyświetlanie linii tak że treść nadpisuje kreski (pipe-y) więc to nie możliwe żeby były odsunięte. Może inny skrypt?

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

52

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam,
oto następna wersja skryptu:

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() {
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() {
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() {
  printf " | %-${Width}s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line "Uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor, Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local Uptime=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4="n/a"
        local Gateway6="n/a"
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Uptime uptime
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor, $(device_rx_tx $Iface)"
          [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $RadioIface)"
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

53

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Wygląda na to że wyświetla wszystko jak trzeba.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

54

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Czyli faza RTM?;)

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

55

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Daj szansę innym, może się coś znajdzie jeszcze.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

56

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

A mam. Jak jest jako klient to wyświetlają się dodatkowe informacje i linia te 60 znaków przekracza. Chyba dla sta warto z tego nową linię zrobić po prostu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

57

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Mam propozycję, żeby przed oboma ($Iface) oraz ($Mode) postawić spację, bo są sklejone z poprzedzającym napisem.

Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

58

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Zamierzone to sklejenie:), jeżeli to kogoś jeszcze będzie raziło to zmienię.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

59

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Nie wiedziałem, nie pisałbym głupot i zaśmiecał forum smile

Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

60

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

A tak poważnie to dla mnie wszystkie opinie i uwagi są cenne, więc pisz śmiało.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

61 (edytowany przez Rafciq 2013-05-27 22:18:11)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary napisał/a:

A mam. Jak jest jako klient to wyświetlają się dodatkowe informacje i linia te 60 znaków przekracza. Chyba dla sta warto z tego nową linię zrobić po prostu.

Witam,
zrobiłem zmianę, ale nie mam obecnie takiej konfiguracji żeby sprawdzić.

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wyłączonego wifi, zmiana wyświetlania dla WLAN(sta)
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() {
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() {
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() {
  printf " | %-${Width}s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line "Uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor, Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local Uptime=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4="n/a"
        local Gateway6="n/a"
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Uptime uptime
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
          [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor(device_rx_tx $RadioIface)"
        print_line "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

62

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam,
zrobiłem drobną korektę wyświetlania.

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkre¶leń
#  1.07  RD  Modyfikacja zwi±zana z poprawnym wy¶wietlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wy¶wietlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wył±czonego wifi, zmiana wy¶wietlania dla WLAN(sta)
#  1.10  RD  Korekta wy¶wietlania dla WLAN(sta)
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() {
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() {
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() {
  printf " | %-${Width}s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line "Uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor, Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local Uptime=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4="n/a"
        local Gateway6="n/a"
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Uptime uptime
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
          [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor"
        print_line "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 0
# Done.
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

63

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Skoro coś się jeszcze dzieje w temacie, to chciałem zgłosić, że nadal coś nie tak mam z  info o miejscu we flash (extroot na pendrive) - skrypt podaje free: 2GB, total: 2GB, used: 3,6%, mimo że:
df -k zwraca
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                 3934288    142476   3791812   4% /
/dev/root                 2560      2560         0 100% /rom
tmpfs                    14592       580     14012   4% /tmp
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
/dev/sdb1              3934288    142476   3791812   4% /overlay
overlayfs:/overlay     3934288    142476   3791812   4% /

Gdy podmienię w skrypcie na df -h i pozbędę się *1024, to wartości daje dobre, ale human_readable przekłamuje wtedy jednoski...

64

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Dzięki, za info @dopsz. Kolejna wersja:

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta błędu wyśw. zajetości Flash-a, dodanie kolorów
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie @mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wyłączonego wifi, zmiana wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.10  RD  Korekta wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.11  RD  Korekta wyświetlania stanu pamięci, sugestie @dopsz 
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() {
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%.0f\t%.0f",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() {
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() {
  printf " | %-${Width}s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line "Uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor, Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%.0f\t%.0f\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%.0f\t%.0f\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local Uptime=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4="n/a"
        local Gateway6="n/a"
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Uptime uptime
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
          [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor"
        print_line "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 0
# Done.
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

65

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Dzięki! Teraz bajka!

66

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Co myślicie o tym żeby stan Flash i Memory zrobić w kolejności podobnej jak w df?
Teraz w sysinfo.sh jest tak:

 ----------------------------------------------------------------
 | Machine: TP-Link TL-WDR4900 v1, Name: Router-Domowy     |
 | Uptime: 01:51:12, Now: 2013-06-12 20:51:33          |
 | Load: 0.01, 0.07, 0.11                    |
 | Flash: free: 2.1MB, total: 4.7MB, used: 56.2%        |
 | Memory: free: 103.4MB, total: 123.7MB, used: 16.4%      |
 | WAN: 123.123.123.123/22(eth0.2), gateway: 123.123.123.123  |
 | proto: dhcp, uptime: 01:50:25, rx/tx: 2.1MB/1.4MB      |
 | dns: 8.8.8.8 8.8.4.4 8.8.6.6 8.8.2.2             |
 | LAN: 192.168.1.1/24                     |
 | WLAN: Domowa1(ap), ch: 9, conn: 0, rx/tx: 0B/396.3KB     |
 | WLAN: Domowa2(ap), ch: 44, conn: 0, rx/tx: 0B/396.3KB    |
 | VPN: Domowy(svr):1234, conn: 1, rx/tx: 403.8KB/383.1KB    |
 | VPN: Domowy2(svr):345, conn: 1, rx/tx: 241.3KB/278.8KB    |
 ----------------------------------------------------------------

a df
pokazuje w takiej kolejności:

df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
rootfs          4.7M   2.6M   2.1M 56% /
/dev/root         2.3M   2.3M     0 100% /rom
tmpfs          61.8M  604.0K   61.3M  1% /tmp
tmpfs          512.0K     0  512.0K  0% /dev
/dev/mtdblock3      4.7M   2.6M   2.1M 56% /overlay
overlayfs:/overlay    4.7M   2.6M   2.1M 56% /

gdyby było tak

 ----------------------------------------------------------------
 . . .
 | Flash: total: 4.7MB, used: 56.2%, free: 2.1MB        |
 | Memory: total: 123.7MB, used: 16.4%, free: 103.4MB      |
 . . .
 ----------------------------------------------------------------

co Wy na to?

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

67

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Czysta  kosmetyka smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

68

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

To prawda,  ale jak nikt nic nie chce wiecej;-)
Czas na fontanny i wodotryski...
A tak naprawdę to przyzwyczajenia do kolumn w df robią swoje.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

69

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

To zrób, niektórzy się przestawią smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

70

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

To jest:

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta błędu wyśw. zajetości Flash-a, dodanie kolorów
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie @mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wyłączonego wifi, zmiana wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.10  RD  Korekta wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.11  RD  Korekta wyświetlania stanu pamięci, sugestie @dopsz 
#  1.12  RD  Zmiana kolejności wyświetlania wartości stanu pamięci + kosmetyka 
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() { # <Script Parameters>
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() { # <Number of bytes>
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() { # <Device>
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%.0f\t%.0f",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() { # <Time in Seconds>
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() { # <String to Print>, [[<String to Print>] ...]
  local Line="$@"
  printf " | %-${Width}s |\r | $Line\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line   "Machine: $MachineColor${Machine:-n/a}$NormalColor,"\
        "Name: $MachineColor${HostName:-n/a}$NormalColor"
}

print_times() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line   "System uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor,"\
        "Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"'$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor'",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "System load: $LoadAvg"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",$2*1024,$3*1024,($2>0)?$3/$2*100:0,$4*1024}')
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 4)
  print_line   "Flash:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{Used=Total-Free;printf"%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",Total*1024,Used*1024,(Total>0)?((Used/Total)*100):0,Free*1024}' /proc/meminfo)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 4)
  print_line "Memory:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local Uptime=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4=""
        local Gateway6=""
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Uptime uptime
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line   "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface),"\
                          "gateway: $AddrColor${Gateway4:-n/a}$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line  "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface),"\
                          "gateway: $AddrColor${Gateway6:-n/a}$NormalColor"
          print_line  "proto: $ValueColor${Protocol:-n/a}$NormalColor,"\
                "uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
          [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor,"\
              "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor"
        print_line  "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line  "VPN: $Mode,"\
            "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_times
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 0
# Done.
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

71 (edytowany przez bhb 2013-06-12 21:08:29)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

No to się przestawiłem bardzo ładne.
Dzięki.

72

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam,
zmieniłem sposób wyświetlania informacji o LAN, mam przypadki kilku LAN-ów i brakowało mi takiej informacji. Dodałem także informację o DHCP oraz infromację o ostatnich pięcu błędach z logu, jeżeli wystąpiły.
Dla tych, którzy chcieliby wyświetlać coś jeszcze dodałem extra linię.

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta błędu wyśw. zajetości Flash-a, dodanie kolorów
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie @mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wyłączonego wifi, zmiana wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.10  RD  Korekta wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.11  RD  Korekta wyświetlania stanu pamięci, sugestie @dopsz 
#  1.12  RD  Zmiana kolejności wyświetlania wartości stanu pamięci + kosmetyka 
#  1.13  RD  Dodanie info o dhcp w LAN, zmiana sposobu wyświetlania informacji o LAN
#  1.14  RD  Dodanie informacji o ostatnich 5 błędach
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local LastErrors="1"
local NormalColor=""
local MachineColor=""
local ValueColor=""
local AddrColor=""
local RXTXColor=""
local ErrorColor=""
local ExtraName=""
local ExtraValue=""

initialize() { # <Script Parameters>
  local ColorMode="c"
  while [ -n "$1" ]; do
    case "$1" in
    -h|--help)  echo -e  "Usage: $0 [-h|--help] [[-m|--mono]|[-bw|-black-white]|[-c2|--color-2]] [-sr|--no-start-ruler] [-er|--no-end-ruler]"\
              "[-w N|--width N] [-en Name|--extra-name Name] [-ev Value|--extra-value Value] [-le|--no-last-err]"\
              "\n\t-h\t\tThis help,"\
              "\n\t-m\t\tDisplay mono version,"\
              "\n\t-bw\t\tDisplay black-white version,"\
              "\n\t-c2\t\tDisplay alternative color version 2,"\
              "\n\t-sr\t\tWithout start horizontal ruler,"\
              "\n\t-er\t\tWithout end horizontal ruler,"\
              "\n\t-w N\t\tSet width of text area to N characters (minimum 60)"\
              "\n\t-en Name\tPrint extra name"\
              "\n\t-ev Value\tPrint extra value"\
              "\n\t-le\t\tDon't display last errors"
          exit 1;;
    -m|--mono) ColorMode="m";;
    -bw|--black-white) ColorMode="bw";;
    -c2|--color-2) ColorMode="c2";;
    -sr|--no-start-ruler) StartRuler="0";;
    -er|--no-end-ruler) EndRuler="0";;
    -w|--width) shift; Width=$1;;
    -en|--extra-name)  while [ -n "$2" ] && [ "${2:0:1}" != "-" ]; do
                shift
                [ "$ExtraName" != "" ] && ExtraName="$ExtraName "
                ExtraName="$ExtraName$1"
              done;;
    -ev|--extra-value)  while [ -n "$2" ] && [ "${2:0:1}" != "-" ]; do
                shift
                [ "$ExtraValue" != "" ] && ExtraValue="$ExtraValue "
                ExtraValue="$ExtraValue$1"
              done;;
    -le|--no-last-err)  LastErrors="0";;
    *) echo "Invalid option: $1. Use -h for help";;
    esac
    shift;
  done
  case "$ColorMode" in
    c)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[0;33m"
      ValueColor="\e[1;36m"
      AddrColor="\e[1;31m"
      RXTXColor="\e[2;32m"
      ErrorColor="\e[0;31m";;
    c2)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[0;31m"
      ValueColor="\e[0;33m"
      AddrColor="\e[0;35m"
      RXTXColor="\e[0;36m"
      ErrorColor="\e[0;31m";;
    m)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[7m"
      ValueColor="\e[1m"
      AddrColor="\e[4m"
      RXTXColor="\e[1m"
      ErrorColor="\e[4";;
    *)  ;;
  esac
  ([ "$Width" == "" ] || [ "$Width" -lt 60 ]) && Width=60
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() { # <Number of bytes>
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() { # <Device>
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%.0f\t%.0f",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() { # <Time in Seconds>
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() { # <String to Print>, [[<String to Print>] ...]
  local Line="$@"
  printf " | %-${Width}s |\r | $Line\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line   "Machine: $MachineColor${Machine:-n/a}$NormalColor,"\
        "Name: $MachineColor${HostName:-n/a}$NormalColor"
}

print_times() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line   "System uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor,"\
        "Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"'$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor'",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "System load: $LoadAvg"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",$2*1024,$3*1024,($2>0)?$3/$2*100:0,$4*1024}')
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 4)
  print_line   "Flash:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{Used=Total-Free;printf"%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",Total*1024,Used*1024,(Total>0)?((Used/Total)*100):0,Free*1024}' /proc/meminfo)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 4)
  print_line "Memory:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    if [ "$(uci -q get firewall.$Zone.masq)" == "1" ]; then
      for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
        local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
        if [ "$Status" != "" ]; then
          local State=""
          local Iface=""
          local Uptime=""
          local IP4=""
          local IP6=""
          local Subnet4=""
          local Subnet6=""
          local Gateway4=""
          local Gateway6=""
          local DNS=""
          local Protocol=""
          json_load "${Status:-{}}"
          json_get_var State up
          json_get_var Uptime uptime
          json_get_var Iface l3_device
          json_get_var Protocol proto
          if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv4_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP4 address
              json_get_var Subnet4 mask
              [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv6_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP6 address
              json_get_var Subnet6 mask
              [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
            json_select route
            local Index="1"
            while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
              json_select "$((Index++))"
              json_get_var Status target
              case "$Status" in
                0.0.0.0)
                  json_get_var Gateway4 nexthop;;
                ::)
                  json_get_var Gateway6 nexthop;;
              esac
              json_select ".."
            done  
          fi
          json_select
          if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
            json_select dns_server
            local Index="1"
            while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
              json_get_var Status "$((Index++))"
              DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
            done
          fi
          if [ "$State" == "1" ]; then
            [ "$IP4" != "" ] && print_line   "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface),"\
                            "gateway: $AddrColor${Gateway4:-n/a}$NormalColor"
            [ "$IP6" != "" ] && print_line  "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface),"\
                            "gateway: $AddrColor${Gateway6:-n/a}$NormalColor"
            print_line  "proto: $ValueColor${Protocol:-n/a}$NormalColor,"\
                  "uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
            [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
          fi
        fi
      done
    fi 
  done
}

print_lan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep []]=zone | cut -f2 -d. | cut -f1 -d=); do
    if [ "$(uci -q get firewall.$Zone.masq)" != "1" ]; then
      for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
        local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
        if [ "$Status" != "" ]; then
          local State=""
          local Iface=""
          local IP4=""
          local IP6=""
          local Subnet4=""
          local Subnet6=""
          json_load "${Status:-{}}"
          json_get_var State up
          json_get_var Iface device
          if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv4_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP4 address
              json_get_var Subnet4 mask
              [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv6_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP6 address
              json_get_var Subnet6 mask
              [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
            fi
          fi
          local DHCPConfig=$(uci -q show dhcp | grep .interface=$Device | cut -d. -f2)
          if [ "$DHCPConfig" != "" ] && [ "$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.ignore)" != "1" ]; then
            local DHCPStart=$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.start)
            local DHCPLimit=$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.limit)
            [ "$DHCPStart" != "" ] && [ "$DHCPLimit" != "" ] && DHCP="$(echo $IP4 | cut -d. -f1-3).$DHCPStart-$(expr $DHCPStart + $DHCPLimit - 1)"
          fi
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), dhcp: $AddrColor${DHCP:-n/a}$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface)"
        fi
      done
    fi 
  done
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor,"\
              "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor"
        print_line  "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line  "VPN: $Mode,"\
            "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

print_extra() {
  ([ "$ExtraName" != "" ] || [ "$ExtraValue" != "" ]) && print_line "$ExtraName $ValueColor$ExtraValue$NormalColor"
}

print_error() {
  logread | awk '/\w{3}+\.(err|warn|alert|emerg|crit)/{err[++i]=$0}END{j=i-4;j=j>=1?j:1;while(j<=i)print" '$ErrorColor'"err[j++]"'$NormalColor'"}'
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_times
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
print_extra
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
[ "$LastErrors" == "1" ] && print_error
exit 0
# Done.
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

73 (edytowany przez Rafciq 2013-06-23 13:32:09)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam,
dodałem informacje o swap.

Aby informacja wyświetlała się automatycznie po zalogowaniu należy do pliku /etc/profile dodać na końcu linie (o ile jej już tam nie ma) :

[ -x /sbin/sysinfo.sh ] && /sbin/sysinfo.sh -sr

Skrypt /sbin/sysinfo.sh

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta błędu wyśw. zajetości Flash-a, dodanie kolorów
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie @mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#  1.08  RD  Modyfikacja wyświetlania DNS-ów dla wan, dodanie uptime dla interfejsów
#  1.09  RD  Dodanie statusu "Down" dla wyłączonego wifi, zmiana wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.10  RD  Korekta wyświetlania dla WLAN(sta)
#  1.11  RD  Korekta wyświetlania stanu pamięci, sugestie @dopsz 
#  1.12  RD  Zmiana kolejności wyświetlania wartości stanu pamięci + kosmetyka 
#  1.13  RD  Dodanie info o dhcp w LAN, zmiana sposobu wyświetlania informacji o LAN
#  1.14  RD  Dodanie informacji o ostatnich 5 błędach
#  1.15  RD  Zmiana stderr
#  1.16  RD  Dodanie wyświetlania informacji o swap
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local LastErrors="1"
local NormalColor=""
local MachineColor=""
local ValueColor=""
local AddrColor=""
local RXTXColor=""
local ErrorColor=""
local ExtraName=""
local ExtraValue=""

initialize() { # <Script Parameters>
  local ColorMode="c"
  while [ -n "$1" ]; do
    case "$1" in
    -h|--help)  echo -e  "Usage: $0 [-h|--help] [[-m|--mono]|[-bw|-black-white]|[-c2|--color-2]] [-sr|--no-start-ruler] [-er|--no-end-ruler]"\
              "[-w N|--width N] [-en Name|--extra-name Name] [-ev Value|--extra-value Value] [-le|--no-last-err]"\
              "\n\t-h\t\tThis help,"\
              "\n\t-m\t\tDisplay mono version,"\
              "\n\t-bw\t\tDisplay black-white version,"\
              "\n\t-c2\t\tDisplay alternative color version 2,"\
              "\n\t-sr\t\tWithout start horizontal ruler,"\
              "\n\t-er\t\tWithout end horizontal ruler,"\
              "\n\t-w N\t\tSet width of text area to N characters (minimum 60)"\
              "\n\t-en Name\tPrint extra name"\
              "\n\t-ev Value\tPrint extra value"\
              "\n\t-le\t\tDon't display last errors"
          exit 1;;
    -m|--mono) ColorMode="m";;
    -bw|--black-white) ColorMode="bw";;
    -c2|--color-2) ColorMode="c2";;
    -sr|--no-start-ruler) StartRuler="0";;
    -er|--no-end-ruler) EndRuler="0";;
    -w|--width) shift; Width=$1;;
    -en|--extra-name)  while [ -n "$2" ] && [ "${2:0:1}" != "-" ]; do
                shift
                [ "$ExtraName" != "" ] && ExtraName="$ExtraName "
                ExtraName="$ExtraName$1"
              done;;
    -ev|--extra-value)  while [ -n "$2" ] && [ "${2:0:1}" != "-" ]; do
                shift
                [ "$ExtraValue" != "" ] && ExtraValue="$ExtraValue "
                ExtraValue="$ExtraValue$1"
              done;;
    -le|--no-last-err)  LastErrors="0";;
    *) echo "Invalid option: $1. Use -h for help";;
    esac
    shift;
  done
  case "$ColorMode" in
    c)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[0;33m"
      ValueColor="\e[1;36m"
      AddrColor="\e[1;31m"
      RXTXColor="\e[2;32m"
      ErrorColor="\e[0;31m";;
    c2)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[0;31m"
      ValueColor="\e[0;33m"
      AddrColor="\e[0;35m"
      RXTXColor="\e[0;36m"
      ErrorColor="\e[0;31m";;
    m)  NormalColor="\e[0m"
      MachineColor="\e[7m"
      ValueColor="\e[1m"
      AddrColor="\e[4m"
      RXTXColor="\e[1m"
      ErrorColor="\e[4";;
    *)  ;;
  esac
  ([ "$Width" == "" ] || [ "$Width" -lt 60 ]) && Width=60
}

human_readable() { # <Number of bytes>
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)==s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}' 2>/dev/null)"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() { # <Device>
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%.0f\t%.0f",$2,$10}' /proc/net/dev 2>/dev/null)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf ", rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

uptime_str() { # <Time in Seconds>
  local Uptime=$1
  if [ $Uptime -gt 0 ]; then
    local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
    local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
    local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
    local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
    if [ $Days -gt 0 ]; then
      Days=$(printf "%dd " $Days)
    else
      Days=""
    fi
    printf "$Days%02d:%02d:%02d" $Hours $Minutes $Seconds
  fi
}

print_line() { # <String to Print>, [[<String to Print>] ...]
  local Line="$@"
  printf " | %-${Width}s |\r | $Line\n" 2>/dev/null
}

print_horizontal_ruler() {
  printf "/%$(expr $Width + 4 )s\n" | tr ' /' '- ' 2>/dev/null
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model 2>/dev/null)
  print_line   "Machine: $MachineColor${Machine:-n/a}$NormalColor,"\
        "Name: $MachineColor${HostName:-n/a}$NormalColor"
}

print_times() {
  local SysUptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Uptime=$(uptime_str $SysUptime)
  local Now=$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  print_line   "System uptime: $ValueColor$Uptime$NormalColor,"\
        "Now: $ValueColor$Now$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"'$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor', '$ValueColor'%s'$NormalColor'",$1,$2,$3}' /proc/loadavg 2>/dev/null)
  print_line "System load: $LoadAvg"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",$2*1024,$3*1024,($2>0)?$3/$2*100:0,$4*1024}' 2>/dev/null)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 4)
  print_line   "Flash:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{Used=Total-Free;printf"%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",Total*1024,Used*1024,(Total>0)?((Used/Total)*100):0,Free*1024}' /proc/meminfo 2>/dev/null)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 4)
  print_line "Memory:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_swap() {
  local Swap=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^SwapTotal:/{Total=$2}$1~/^SwapFree:/{Free=$2}END{Used=Total-Free;printf"%.0f\t%.0f\t%.1f\t%.0f",Total*1024,Used*1024,(Total>0)?((Used/Total)*100):0,Free*1024}' /proc/meminfo 2>/dev/null)
  local Total=$(echo "$Swap" | cut -f 1)
  local Used=$(echo "$Swap" | cut -f 2)
  local UsedPercent=$(echo "$Swap" | cut -f 3)
  local Free=$(echo "$Swap" | cut -f 4)
  [ "$Total" -gt 0 ] && print_line "Swap:"\
        "total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor,"\
        "used: $ValueColor$(human_readable $Used)$NormalColor, $ValueColor$UsedPercent$NormalColor%%,"\
        "free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    if [ "$(uci -q get firewall.$Zone.masq)" == "1" ]; then
      for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
        local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
        if [ "$Status" != "" ]; then
          local State=""
          local Iface=""
          local Uptime=""
          local IP4=""
          local IP6=""
          local Subnet4=""
          local Subnet6=""
          local Gateway4=""
          local Gateway6=""
          local DNS=""
          local Protocol=""
          json_load "${Status:-{}}"
          json_get_var State up
          json_get_var Uptime uptime
          json_get_var Iface l3_device
          json_get_var Protocol proto
          if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv4_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP4 address
              json_get_var Subnet4 mask
              [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv6_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP6 address
              json_get_var Subnet6 mask
              [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
            json_select route
            local Index="1"
            while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
              json_select "$((Index++))"
              json_get_var Status target
              case "$Status" in
                0.0.0.0)
                  json_get_var Gateway4 nexthop;;
                ::)
                  json_get_var Gateway6 nexthop;;
              esac
              json_select ".."
            done  
          fi
          json_select
          if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
            json_select dns_server
            local Index="1"
            while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
              json_get_var Status "$((Index++))"
              DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
            done
          fi
          if [ "$State" == "1" ]; then
            [ "$IP4" != "" ] && print_line   "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface),"\
                            "gateway: $AddrColor${Gateway4:-n/a}$NormalColor"
            [ "$IP6" != "" ] && print_line  "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface),"\
                            "gateway: $AddrColor${Gateway6:-n/a}$NormalColor"
            print_line  "proto: $ValueColor${Protocol:-n/a}$NormalColor,"\
                  "uptime: $ValueColor$(uptime_str $Uptime)$NormalColor$(device_rx_tx $Iface)"
            [ "$DNS" != "" ] && print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
          fi
        fi
      done
    fi 
  done
}

print_lan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep []]=zone | cut -f2 -d. | cut -f1 -d=); do
    if [ "$(uci -q get firewall.$Zone.masq)" != "1" ]; then
      for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
        local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
        if [ "$Status" != "" ]; then
          local State=""
          local Iface=""
          local IP4=""
          local IP6=""
          local Subnet4=""
          local Subnet6=""
          json_load "${Status:-{}}"
          json_get_var State up
          json_get_var Iface device
          if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv4_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP4 address
              json_get_var Subnet4 mask
              [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
            fi
          fi
          json_select
          if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
            json_select ipv6_address
            json_get_type Status 1
            if [ "$Status" = object ]; then
              json_select 1
              json_get_var IP6 address
              json_get_var Subnet6 mask
              [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
            fi
          fi
          local DHCPConfig=$(uci -q show dhcp | grep .interface=$Device | cut -d. -f2)
          if [ "$DHCPConfig" != "" ] && [ "$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.ignore)" != "1" ]; then
            local DHCPStart=$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.start)
            local DHCPLimit=$(uci -q get dhcp.$DHCPConfig.limit)
            [ "$DHCPStart" != "" ] && [ "$DHCPLimit" != "" ] && DHCP="$(echo $IP4 | cut -d. -f1-3).$DHCPStart-$(expr $DHCPStart + $DHCPLimit - 1)"
          fi
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), dhcp: $AddrColor${DHCP:-n/a}$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface)"
        fi
      done
    fi 
  done
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Connection="Down"
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l 2>/dev/null)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}' 2>/dev/null)"
        fi
      fi
      if [ "$Mode" == "ap" ]; then
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor,"\
              "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      else
        print_line  "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode),"\
              "ch: $ValueColor${Channel:-n/a}$NormalColor"
        print_line  "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $RadioIface)"
      fi
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      local Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      local Connection="n/a"
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status 2>/dev/null)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line  "VPN: $Mode,"\
            "conn: $ValueColor$Connection$NormalColor$(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

print_extra() {
  ([ "$ExtraName" != "" ] || [ "$ExtraValue" != "" ]) && print_line "$ExtraName $ValueColor$ExtraValue$NormalColor"
}

print_error() {
  logread | awk '/\w{3}+\.(err|warn|alert|emerg|crit)/{err[++i]=$0}END{j=i-4;j=j>=1?j:1;while(j<=i)print" '$ErrorColor'"err[j++]"'$NormalColor'"}' 2>/dev/null
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_times
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_swap
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
print_extra
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
[ "$LastErrors" == "1" ] && print_error
exit 0
# Done.
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

74 (edytowany przez bhb 2013-06-20 21:41:09)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Wersja 1.16 na moim systemie źle działa swap mam na /dev/sda1
df -h

 Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
rootfs         997.4M   47.7M  899.7M  5% /
/dev/root         2.5M   2.5M     0 100% /rom
tmpfs          14.2M  116.0K   14.1M  1% /tmp
tmpfs          512.0K     0  512.0K  0% /dev
/dev/sda2        997.4M   47.7M  899.7M  5% /overlay
overlayfs:/overlay   997.4M   47.7M  899.7M  5% /
/dev/sda3         2.7G  228.3M   2.3G  9% /mnt/sda3

skrypt wyświetla

 ----------------------------------------------------------------
 |                               |
 | Gargoyle PL 1.5.10.3 (ec6e041)                |
 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 (r36936)          |
 | Build time: 2013-06-15 13:16 CEST              |
 |                               |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl         |
 |                               |
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
 | Machine: TP-Link TL-MR3420 v1, Name: domsat         |
 | System uptime: 00:01:45, Now: 2013-06-20 21:32:56      |
 | System load: 2.61, 0.79, 0.28                |
 | Flash: total: 997.4MB, used: 47.7MB, 4.8%, free: 899.7MB   |
 | Memory: total: 28.5MB, used: 14.7MB, 51.7%, free: 13.8MB   |
 | Swap: total: 64.0MB, used: 0B, 0.0%, free: 64.0MB      |
 | WAN: 77.91.xx.xx/22(eth1), gateway: 77.91.xx.xxx       |
 | proto: dhcp, uptime: 00:00:51, rx/tx: 16.4KB/6.9KB      |
 | dns: 208.67.222.222 208.67.220.220              |
 | LAN: 192.168.10.1/24(br-lan), dhcp: 192.168.10.100-249    |
 | WLAN: wlan-13(ap), ch: 2, conn: 1, rx/tx: 17.0KB/22.0KB   |
 ----------------------------------------------------------------
 Jun 20 21:32:47 domsat kern.warn kernel: [  95.820000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:47 domsat kern.warn kernel: [  95.820000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:51 domsat kern.warn kernel: [ 100.460000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:51 domsat kern.warn kernel: [ 100.460000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:55 domsat kern.err kernel: [ 104.080000] EXT4-fs (sda3): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
 | Machine: TP-Link TL-MR3420 v1, Name: domsat         |
 | System uptime: 00:01:46, Now: 2013-06-20 21:32:58      |
 | System load: 2.57, 0.81, 0.28                |
 | Flash: total: 997.4MB, used: 47.7MB, 4.8%, free: 899.7MB   |
 | Memory: total: 28.5MB, used: 14.7MB, 51.7%, free: 13.8MB   |
 | Swap: total: 64.0MB, used: 0B, 0.0%, free: 64.0MB      |
 | WAN: 77.91.xx.xx/22(eth1), gateway: 77.91.xx.xxx       |
 | proto: dhcp, uptime: 00:00:53, rx/tx: 17.2KB/6.9KB      |
 | dns: 208.67.222.222 208.67.220.220              |
 | LAN: 192.168.10.1/24(br-lan), dhcp: 192.168.10.100-249    |
 | WLAN: wlan-13(ap), ch: 2, conn: 1, rx/tx: 17.8KB/25.9KB   |
 ----------------------------------------------------------------
 Jun 20 21:32:47 domsat kern.warn kernel: [  95.820000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:47 domsat kern.warn kernel: [  95.820000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:51 domsat kern.warn kernel: [ 100.460000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:51 domsat kern.warn kernel: [ 100.460000] head: sending ioctl 540d to a partition!
 Jun 20 21:32:55 domsat kern.err kernel: [ 104.080000] EXT4-fs (sda3): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities

75 (edytowany przez Rafciq 2013-06-21 05:41:38)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

bhb co masz na myśli pisząc ze źle działa.
Wydaj proszę polecenie  free i pokaż.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub