26

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Odwrotnie łatkę zrobiłeś smile sysinfo-new.sh/sysinfo.sh miejscami w argumentach zamieniłeś.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

27

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Nie grzebałem w pliku wynikowym. Przyglądam się i przyglądam ale wszystko wygląda ok, minusami są zaznaczone zmiany w nowym pliku. Z resztą po odstępach widać.

Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

28

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Widać u każdego te 2GB zasadza się na inne cechy - u mnie na WAN jest OK, za to flash ma rzekomo tę wielkość : )

29

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

mikhnal napisał/a:

Nie grzebałem w pliku wynikowym. Przyglądam się i przyglądam ale wszystko wygląda ok, minusami są zaznaczone zmiany w nowym pliku. Z resztą po odstępach widać.

Chodzi o to ze zrobiłeś diff -Nuar sysinfo-new.sh sysinfo.sh zamiast diff -Nuar sysinfo.sh sysinfo-new.sh. Tą łatę się patchem nakłada, plusy mają oznaczać to co trzeba zmienić/dodać.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

30

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Dzięki Cezary, będę pamiętał. Jeszcze się uczę smile Poprawiłem:

--- sysinfo.sh
+++ sysinfo-new.sh
@@ -25,7 +25,7 @@
 
 device_rx_tx() {
   local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
-  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx:$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor,tx:$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
+  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor, tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
 }
 
 print_line() {
@@ -49,11 +49,11 @@
   local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
   local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
   local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
-  print_line "Uptime: $ValueColor$(printf '%dd, %02d:%02d:%02d' $Days $Hours $Minutes $Seconds)$NormalColor, Now: $ValueColor$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')$NormalColor"
+  print_line "Uptime: $ValueColor$(printf '%dd %02d:%02d:%02d' $Days $Hours $Minutes $Seconds)$NormalColor, Now: $ValueColor$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')$NormalColor"
 }
 
 print_loadavg() {
-  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s,%s,%s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
+  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s", $1, $2, $3}' /proc/loadavg)
   print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
 }
 
@@ -135,7 +135,7 @@
           Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
         fi
       fi
-      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor $(device_rx_tx $RadioIface)"
+      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor ($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $RadioIface)"
     fi
   done
 }
Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

31 (edytowany przez Rafciq 2013-05-22 09:31:18)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam
zrobiłem trochę kosmetyki o której wspominaliście, zmodyfikowałem wyświetlanie wan (Cezary poszedłem Twoim tropem, maskarada jest wyznacznikiem).
Czy taki czas wykonywania skryptu jest dopuszczalny?

PS: Co do 2GB rx wanu to występuje tylko dla fizycznego portu Ethernet, np. dla wwan0 nie. To jakiś błąd, taka wartość jest w pliku /proc/net/dev.

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#
. /lib/functions/network.sh

local NormalColor="\e[0;37m"
local MachineColor="\e[0;33m"
local ValueColor="\e[1;36m"
local AddrColor="\e[1;31m"
local RXTXColor="\e[2;32m"

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)=s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

print_line() {
  printf " | %-60s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " ----------------------------------------------------------------\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local Uptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
  local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
  local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
  local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
  print_line "Uptime: $ValueColor$(printf '%dd %02d:%02d:%02d' $Days $Hours $Minutes $Seconds)$NormalColor, Now: $ValueColor$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  local Iface
  local IP
  local Subnet
  local Gateway
  local DNS
  local Protocol
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local State=$(uci -q -P /var/state get network.$Device.up)
      if [ "$State" == "1" ]; then
        Protocol=$(uci -q get network.$Device.proto)
        Iface=$(uci -q -P /var/state get network.$Device.ifname)
        network_get_ipaddr IP $Device
        network_get_subnet Subnet $Device
        network_get_gateway Gateway $Device
        network_get_dnsserver DNS $Device
        print_line "WAN: $AddrColor$IP$NormalColor($Iface), subnet: $AddrColor$Subnet$NormalColor"
        print_line "gateway: $AddrColor$Gateway$NormalColor, proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, $(device_rx_tx $Iface)"
        print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local IP
  local Subnet
  network_get_ipaddr IP $Device
  network_get_subnet Subnet $Device
  print_line "LAN: $AddrColor$IP$NormalColor, subnet: $AddrColor$Subnet$NormalColor"
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Info
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $RadioIface)"
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
print_horizontal_ruler
exit 0
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

32

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary,
to wersja po kolejnych optymalizacjach:

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh
#. /lib/functions/network.sh

local NormalColor="\e[0;37m"
local MachineColor="\e[0;33m"
local ValueColor="\e[1;36m"
local AddrColor="\e[1;31m"
local RXTXColor="\e[2;32m"

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)=s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

print_line() {
  printf " | %-60s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " ----------------------------------------------------------------\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local Uptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
  local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
  local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
  local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
  print_line "Uptime: $ValueColor$(printf '%dd %02d:%02d:%02d' $Days $Hours $Minutes $Seconds)$NormalColor, Now: $ValueColor$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Gateway4
  local Gateway6
  local DNS
  local Protocol
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Iface device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, $(device_rx_tx $Iface)"
          print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      local Info
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $RadioIface)"
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
print_horizontal_ruler
exit 0

Poproszę o ocenę wydajności.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

33

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Mam małą sugestię do kolegi Rafciq pracującego nad tym skryptem - może wrzuć to gdzieś do jakiegoś repozytorium w sieci, np. na GitHuba (jeżeli masz konto). Wtedy łatwiej będzie zgłaszać błędy, ogarniać kolejne wersje i zapanować nad ewentualnym dalszym rozwojem. To tylko moja sugestia.

WYPRZEDAJO SPRZĘT WIFI!
Modyfikacja U-Boot dla routerów (obrazy)

Naprawię routery, wymienię RAM i FLASH na większy

34

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Zdecydowanie lepiej. Piątka z plusem. Żadnych opóźnień.

Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

35 (edytowany przez zdzichu6969 2013-05-22 14:18:32)

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

IPPUB=""
IPPUB=$(wget -qO - http://ip.tupeux.com | tail)

Zmienna do sprawdzenia widzianego IP w swiecie, na duzym sobie tak zrobilem, też by można.

RB760iGS + RB260GS / Ryzen 5 2660 / 16G DDR4 / MiniITX - Inea 1G (https://i.imgur.com/TLbJVDw.png)
RB951-2HnD / Celeron J1900 / 4G DDR3 / MiniITX - Satpol 100M

36

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

I jeszcze sprawdzenie czy jest poczta na google i czy jest nowy odcinek ulubionego serialu. Panowie, bez przesady, bo rozrośnie się to w nie wiadomo co i trudno będzie się zalogować nawet.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

37

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Akurat nie zaproponowałęm nic ciężkiego i to tylko propozycja

RB760iGS + RB260GS / Ryzen 5 2660 / 16G DDR4 / MiniITX - Inea 1G (https://i.imgur.com/TLbJVDw.png)
RB951-2HnD / Celeron J1900 / 4G DDR3 / MiniITX - Satpol 100M

38

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Można jeszcze skrócić /etc/banner do takiej postaci:

 ----------------------------------------------------------------
 | Gargoyle PL 1.5.9.12 (55483a4)                |
 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 (r36652)          |
 | Build time: 2013-05-18 07:35 CEST              |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl         |
 ----------------------------------------------------------------

żeby baner+sysinfo ładnie mieściły się na jednym ekranie. To tylko propozycja.

Gargoyle fanatic user
WR1043ND v2 16MB / WR2543ND / WR1043ND v1 / MR3020 16MB|64MB / WR703N 8MB|64MB / WT3020 / E3372 / E3131

39

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary napisał/a:

I jeszcze sprawdzenie czy jest poczta na google i czy jest nowy odcinek ulubionego serialu. Panowie, bez przesady, bo rozrośnie się to w nie wiadomo co i trudno będzie się zalogować nawet.


Sam proponowałem dodanie RX i TX wzorem dd-wrt, ale jeśli to by miało wpływ na wydajność to faktycznie Cezary ma rację: wydajność i objętość najważniejsza.

Swoją drogą jak to jest zrobione pod dd-wrt?  tam wszystko zapierdziela jak rakieta , restart routera 2x szybszy, wprowadzanie zmian kilka sekund a  napakowany przy tym jest informacjami na maksa.

40

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

W dd-wrt większość rzeczy  nie jest oskryptowania tylko napisana w C. Czasami dość głupio (np. usb-modeswitch jako program jest wywoływany "ręcznie" z parametrami z poziomu innego programu właśnie w C zrobionego). Tu masz stertę skryptów. Co powoli się zmienia, bo np. w trunku nie masz już skryptów firewalla tak jak teraz, jest program w C (firewall3) który przetwarza uci na odpowiednie reguły.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

41

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Widać trunk idzie w dobrym kierunku.

42

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

@Rafciq: kolory się nie zgadzają, \e[0;37m to biały, reset koloru to \e[00m. Przyjrzałem się i coś mi się nie zgadzało w barwie linii pierwszej smile

Przy połączeniu ppp nie podaje interfejsu przy wanie, są tylko puste nawiasy "()"

 | WAN: 151.248.38.243/32(), gateway: 10.64.64.64        |
 | proto: 3g,                          |
 | dns: 193.41.112.18 193.41.112.14               |
Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

43

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary, przyznaję, że trochę się pokolorowało przez przypadek:) Masz jakieś sugestie? Wracamy do wersji czarno-białej?

Z interfejsem sprawdzę.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

44

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Po prostu NormalColor="\e[0;37m" na NormalColor="\e[00m", Wtedy to co ma być szare jest szare, reszta kolorowa wg założeń.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

45

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cuda trochę się robią:

 | Machine: TP-Link TL-MR3020 v1, Name: Gargoyle        |
 | Uptime: 0d 00:01:59, Now: 2013-05-22 08:01:11        |
 | Load: 0.43, 0.18, 0.06                    |
 | Flash: free: 156.0KB, total: 384.0KB, used: 59.4%      |
 | Memory: free: 14.7MB, total: 28.5MB, used: 48.4%       |
 | WAN: 10.1.1.121/24(br-wan), gateway: 10.1.1.1         |
 | proto: dhcp, rx/tx: 1.8KB/2.0KB                |
 | dns: 10.1.1.1                        |
 | LAN: 192.168.1.1/24                     |
 | WLAN: xxxxxxxxxxxxxxx (sta), ch: 3, conn: -34 dBm 65.0 MBit/s MCS 6 short GI, rx/tx: 2.3KB/1.9KB
 ----------------------------------------------------------------
Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

46

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Witam,
kolejna wersja, proszę o testy i opinie.

#!/bin/sh
#
# sysinfo.sh dla OpenWRT AA Cezary Jackiewicz 2013
# 
#  1.00  CJ  Pierwsza wersja kodu
#  1.01  RD  Drobna przebudowa
#  1.02  RD  Korekta bledu wysw. zajetosci Flash-a, dodanie kolorow
#  1.03  RD  Dodanie nazwy routera, zmiana formatowania
#  1.04  RD  Kosmetyka, sugestie mikhnal. Zmiana przetwarzania info. o wan.
#  1.05  RD  Zmiana algorytmu pobierania danych dla wan i lan
#  1.06  RD  Parametryzacja kolorów i pojawiania się podkreśleń
#  1.07  RD  Modyfikacja związana z poprawnym wyświetlaniem interfejsu dla prot.3g
#
# Destination /sbin/sysinfo.sh
#
. /usr/share/libubox/jshn.sh

local Width=60
local StartRuler="1"
local EndRuler="1"
local Rouler
local NormalColor
local MachineColor
local ValueColor
local AddrColor
local RXTXColor

initialize() {
  local ColorMode="1"
  for Parameter in $@; do
    case $Parameter in
    -m) ColorMode="0";;
    -sr) StartRuler="0";;
    -er) EndRuler="0";;
    -w1) Width=80;;
    -w2) Width=100;;
    -w3) Width=120;;
    -h|*)  
      echo "Usage: $0 - [parameter]"
      echo "  -h  : This help."
      echo "  -m  : Display mono version."
      echo "  -sr  : Without start horizontal ruler."  
      echo "  -er  : Without end horizontal ruler."  
      exit 1;;
    esac
  done
  if [ "$ColorMode" == "1" ]; then
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[0;33m"
    ValueColor="\e[1;36m"
    AddrColor="\e[1;31m"
    RXTXColor="\e[2;32m"
  else
    NormalColor="\e[0m"
    MachineColor="\e[7m"
    ValueColor="\e[1m"
    AddrColor="\e[4m"
    RXTXColor="\e[1m"
  fi
  local i
  for i in $(seq $(expr $Width + 4 )); do 
    Rouler="$Rouler-";
  done
}

human_readable() {
  if [ $1 -gt 0 ]; then
    printf "$(awk -v n=$1 'BEGIN{for(i=split("B KB MB GB TB PB",suffix);s<1;i--)s=n/(2**(10*i));printf (int(s)=s)?"%.0f%s":"%.1f%s",s,suffix[i+2]}')"
  else
    printf "0B"
  fi
}

device_rx_tx() {
  local RXTX=$(awk -v Device=$1 '$1==Device ":"{printf "%d\t%d",$2,$10}' /proc/net/dev)
  [ "$RXTX" != "" ] && printf "rx/tx: $RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 1))$NormalColor/$RXTXColor$(human_readable $(echo "$RXTX" | cut -f 2))$NormalColor"
}

print_line() {
  printf " | %-${Width}s |\r | $1\n"
}

print_horizontal_ruler() {
  printf " $Rouler\n"
}

print_machine() {
  local Machine=""
  local HostName=$(uci -q get system.@system[0].hostname)
  [ -e /tmp/sysinfo/model ] && Machine=$(cat /tmp/sysinfo/model)
  print_line "Machine: $MachineColor$Machine$NormalColor, Name: $MachineColor$HostName$NormalColor"
}

print_uptime() {
  local Uptime=$(cut -d. -f1 /proc/uptime)
  local Days=$(expr $Uptime / 60 / 60 / 24)
  local Hours=$(expr $Uptime / 60 / 60 % 24)
  local Minutes=$(expr $Uptime / 60 % 60)
  local Seconds=$(expr $Uptime % 60)
  print_line "Uptime: $ValueColor$(printf '%dd %02d:%02d:%02d' $Days $Hours $Minutes $Seconds)$NormalColor, Now: $ValueColor$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')$NormalColor"
}

print_loadavg() {
  local LoadAvg=$(awk '{printf"%s, %s, %s",$1,$2,$3}' /proc/loadavg)
  print_line "Load: $ValueColor$LoadAvg$NormalColor"
}

print_flash() {
  local Flash=$(df -k /overlay | awk '/overlay/{printf "%d\t%d\t%.1f",$4*1024,$2*1024,($2>0)?$3/$2*100:0}')
  local Free=$(echo "$Flash" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Flash" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Flash" | cut -f 3)
  print_line "Flash: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_memory() {
  local Memory=$(awk 'BEGIN{Total=0;Free=0}$1~/^MemTotal:/{Total=$2}$1~/^MemFree:|^Buffers:|^Cached:/{Free+=$2}END{printf"%d\t%d\t%.1f",Free*1024,Total*1024,(Total>0)?(((Total-Free)/Total)*100):0}' /proc/meminfo)
  local Free=$(echo "$Memory" | cut -f 1)
  local Total=$(echo "$Memory" | cut -f 2)
  local Used=$(echo "$Memory" | cut -f 3)
  print_line "Memory: free: $ValueColor$(human_readable $Free)$NormalColor, total: $ValueColor$(human_readable $Total)$NormalColor, used: $ValueColor$Used$NormalColor%%"
}

print_wan() {
  local Zone
  local Device
  for Zone in $(uci -q show firewall | grep .masq= | cut -f2 -d.); do
    for Device in $(uci -q get firewall.$Zone.network); do
      local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
      if [ "$Status" != "" ]; then
        local State=""
        local Iface=""
        local IP4=""
        local IP6=""
        local Subnet4=""
        local Subnet6=""
        local Gateway4="n/a"
        local Gateway6="n/a"
        local DNS=""
        local Protocol=""
        json_load "${Status:-{}}"
        json_get_var State up
        json_get_var Iface l3_device
        json_get_var Protocol proto
        if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv4_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP4 address
            json_get_var Subnet4 mask
            [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
          json_select ipv6_address
          json_get_type Status 1
          if [ "$Status" = object ]; then
            json_select 1
            json_get_var IP6 address
            json_get_var Subnet6 mask
            [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
          fi
        fi
        json_select
        if json_get_type Status route && [ "$Status" = array ]; then
          json_select route
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = object ]; do
            json_select "$((Index++))"
            json_get_var Status target
            case "$Status" in
              0.0.0.0)
                json_get_var Gateway4 nexthop;;
              ::)
                json_get_var Gateway6 nexthop;;
            esac
            json_select ".."
          done  
        fi
        json_select
        if json_get_type Status dns_server && [ "$Status" = array ]; then
          json_select dns_server
          local Index="1"
          while json_get_type Status $Index && [ "$Status" = string ]; do
            json_get_var Status "$((Index++))"
            DNS="${DNS:+$DNS }$Status"
          done
        fi
        if [ "$State" == "1" ]; then
          [ "$IP4" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP4$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway4$NormalColor"
          [ "$IP6" != "" ] && print_line "WAN: $AddrColor$IP6$NormalColor($Iface), gateway: $AddrColor$Gateway6$NormalColor"
          print_line "proto: $ValueColor$Protocol$NormalColor, $(device_rx_tx $Iface)"
          print_line "dns: $AddrColor$DNS$NormalColor"
        fi
      fi
    done
  done
}

print_lan() {
  local Device="lan"
  local State
  local Iface
  local IP4
  local IP6
  local Subnet4
  local Subnet6
  local Status="$(ubus call network.interface.$Device status 2>/dev/null)"
  if [ "$Status" != "" ]; then
    json_load "${Status:-{}}"
    json_get_var State up
    json_get_var Iface device
    if json_get_type Status ipv4_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv4_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP4 address
        json_get_var Subnet4 mask
        [ "$IP4" != "" ] && [ "$Subnet4" != "" ] && IP4="$IP4/$Subnet4"
      fi
    fi
    json_select
    if json_get_type Status ipv6_address && [ "$Status" = array ]; then
      json_select ipv6_address
      json_get_type Status 1
      if [ "$Status" = object ]; then
        json_select 1
        json_get_var IP6 address
        json_get_var Subnet6 mask
        [ "$IP6" != "" ] && [ "$Subnet6" != "" ] && IP6="$IP6/$Subnet6"
      fi
    fi
    [ "$IP4" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP4$NormalColor"
    [ "$IP6" != "" ] && print_line "LAN: $AddrColor$IP6$NormalColor"
  fi
}

print_wlan() {
  local Iface
  for Iface in $(uci -q show wireless | grep device=radio | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get wireless.$Iface.device)
    local SSID=$(uci -q get wireless.$Iface.ssid)
    local IfaceDisabled=$(uci -q get wireless.$Iface.disabled)
    local DeviceDisabled=$(uci -q get wireless.$Device.disabled)
    if [ -n "$SSID" ] && [ "$IfaceDisabled" != "1" ] && [ "$DeviceDisabled" != "1" ]; then
      local Mode=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.mode)
      local Channel=$(uci -q get wireless.$Device.channel)
      local RadioIface=$(uci -q -P /var/state get wireless.$Iface.ifname)
      if [ -n "$RadioIface" ]; then
        if [ "$Mode" == "ap" ]; then
          Connection="$(iw dev $RadioIface station dump | grep Station | wc -l)"
        else
          Connection="$(iw dev $RadioIface link | awk 'BEGIN{FS=": ";Signal="";Bitrate=""} $1~/signal/ {Signal=$2} $1~/tx bitrate/ {Bitrate=$2}END{print Signal" "Bitrate}')"
        fi
      fi
      print_line "WLAN: $ValueColor$SSID$NormalColor($Mode), ch: $ValueColor$Channel$NormalColor, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $RadioIface)"
    fi
  done
}

print_vpn() {
  local VPN
  for VPN in $(uci -q show openvpn | grep .ca= | cut -f2 -d.); do
    local Device=$(uci -q get openvpn.$VPN.dev)
    local Enabled=$(uci -q get openvpn.$VPN.enabled)
    if [ "$Enabled" == "1" ] || [ "$Enabled" == "" ]; then
      Mode=$(uci -q get openvpn.$VPN.mode)
      if [ "$Mode" == "server" ]; then
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(svr):$(uci -q get openvpn.$VPN.port)"
        Status=$(uci -q get openvpn.$VPN.status)
        Connection=$(awk 'BEGIN{FS=",";c=0;l=0}{if($1=="Common Name")l=1;else if($1=="ROUTING TABLE")exit;else if (l==1) c=c+1}END{print c}' $Status)
      else
        Mode="$ValueColor$VPN$NormalColor(cli)"
        Connection="Down"
        ifconfig $Device &>/dev/null && Connection="Up"
      fi
      print_line "VPN: $Mode, conn: $ValueColor$Connection$NormalColor, $(device_rx_tx $Device)"
    fi
  done
}

initialize $@
[ "$StartRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
print_machine
print_uptime
print_loadavg
print_flash
print_memory
print_wan
print_lan
print_wlan
print_vpn
[ "$EndRuler" == "1" ] && print_horizontal_ruler
exit 0
install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

47

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary napisał/a:

Cuda trochę się robią:

 | Machine: TP-Link TL-MR3020 v1, Name: Gargoyle        |
 | Uptime: 0d 00:01:59, Now: 2013-05-22 08:01:11        |
 | Load: 0.43, 0.18, 0.06                    |
 | Flash: free: 156.0KB, total: 384.0KB, used: 59.4%      |
 | Memory: free: 14.7MB, total: 28.5MB, used: 48.4%       |
 | WAN: 10.1.1.121/24(br-wan), gateway: 10.1.1.1         |
 | proto: dhcp, rx/tx: 1.8KB/2.0KB                |
 | dns: 10.1.1.1                        |
 | LAN: 192.168.1.1/24                     |
 | WLAN: xxxxxxxxxxxxxxx (sta), ch: 3, conn: -34 dBm 65.0 MBit/s MCS 6 short GI, rx/tx: 2.3KB/1.9KB
 ----------------------------------------------------------------

Masz na myśli ostatnią linię?

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

48

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

+wan i proto, Trochę dłuższe jest.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

49

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Cezary napisał/a:

+wan i proto, Trochę dłuższe jest.

Cezary,
ostatnia linia to świadomie wszystkie informacje o połączeniu.
Ale te linie z wan to coś dziwnego, nie potrafię tego odtworzyć.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

50

Odp: Skrypt /sbin/sysinfo.sh

Pojawia się tylko raz podczas zalogowania się przez ssh do routera (w sensie wołane z automatu). Jak uruchamiam z palca to jest już normalnie. Gdzieś spacje wchodzą...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.